Cena díla překladu smlouvy

  • 26.9.2019

ČESKÝ TEXT

3. Cena díla dle čl. IV odst. 2 této smlouvy byla sjednaná jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze v závislosti na průběhu realizace jednotlivé preventivní a korektivní údržby. V případě víceprací v závislosti na skutečnostech zjištěných zhotovitelem se výslovně sjednává, že zhotovitel bude o nezbytnosti těchto víceprací neprodleně informovat objednatele, který doplní objednávku o tyto vícepráce.

PŘEKLAD DO NĚMČINY

3. Der Preis des Werkes gemäß Art. IV Abs. 2 dieses Vertrages wurde als ein endgültiger und höchstzulässiger Preis vereinbart, wobei er sämtliche Kosten des Auftragnehmers für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Erfüllung von allen seinen aus diesem Vertrag anfallenden Verpflichtungen beinhaltet. Der angeführte Preis des Werkes kann nur in Abhängigkeit von dem Verlauf der Durchführung der einzelnen vorbeugenden und korrektiven Instandhaltung geändert werden. Im Falle der Mehrarbeiten in Abhängigkeit von den durch den Auftragnehmer festgestellten Tatsachen wird es ausdrücklich vereinbart, dass der Auftragnehmer über die Notwendigkeit dieser Mehrarbeiten den Auftraggeber unverzüglich informieren wird, der die Bestellung um diese Mehrarbeiten ergänzt.

Žádáte-li překlad smlouvy do německého jazyka – kontakty jsou ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Cena díla překladu smlouvy