Nebezpečné látky nebo směsi a jejich registrace / profesionální registrace od 290 Kč / výrobek, směs

  • 1.5.2018
Bezpečnostní list dle platné legislativy.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Nebezpečné látky registrace: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentech Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.. zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z..

Nebezpečné látky směsi, nařízení registrace od 290 Kč za látku

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (Nebezpečné látky registrace). Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015 (nebezpečné látky registrace), ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

VYHLÁŠKA PRO REGISTRACI / CHEMICKÝ ZÁKON SLOVENSKÝ JAZYK

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Nebezpečné látky registrace). Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisi.

SMĚRNICE ES EU – ORGANICKÉ SLOUČENINY REGISTRACE LÁTEK

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (nebezpečné látky registrace).

 

Share Button