Překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka: CHEMICKÝ ZÁKON

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Odborně způsobilé zpracování Bezpečnostních listů pro chemické látky a / nebo přípravky a / nebo směsi – zkráceně nazváno, jako (BL). To vše zpracováno ve smyslu platných Nařízení ES REACH (1907/2006 ES) a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavkách na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (jinak také oborově pojímáno, jako chemický zákon). Příprava anglických a německých verzí Bezpečnostních listů (Material Safety Data Sheet) pro české a slovenské výrobce (tedy příprava slovenských a českých verzí bezpečnostních listů z anglických a německých dodaných podkladů – výrobcem nebo dovozcem). Nadále služba Klasifikace nebezpečenstva a rizik chemických látek a přípravků. Příprava etiket a označení pro obaly chemických výrobků podle požadavků platné legislativy. Registrační dokumentace pro biocídní přípravky a příprava etiket společně s bezpečnostním listem anebo extra / příbalové informace.

Příprava bezpečnostních listů z cizojazyčných podkladů jakými např. anglické nebo německé části nebo celé BL

Překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny. Bezpečnost v chemii – angličtina: překlady. Bezpečnostní list – a angličtina: Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na anglický, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v angličtině. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Překlad / příprava bezpečnostního listu z angličtiny

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout údaje k zacházení s nimi svým zákazníkům – odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny patří mezi nejčastější.

CENA „PŘEKLADU“ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

PŘEKLAD / PŘÍPRAVA BL A KONTRAPRODUKTIVITA V PŘEKLADECH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Je nezbytností dodržovat stanovené náležitosti při oboustranných překladech, jak ze tak do cizího jazyka, tedy angličtiny, které, s přihlédnutím k povaze látek, jsou mimořádně důležité a nelze v nich chybovat. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci Osoby způsobilé k přípravě BL nebo také legislativního specialisty uvádění nových výrobků na trh – prostý překlad pozbývá v takovém případě smysl a je kontraproduktivní (tj. jeho cena za překlad je vyšší, překlad není právně způsobilý a může dovozci při případné kontrole ze strany životního prostředí nebo ČOI přivodit jen problémy. Oproti tomu, nelegislativní překlady z chemie (tj. laboratoř, organika, biochemie apod.) tam lze využít služeb překladatele znalého, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné.

CHEMICKÝ ZÁKON + BEZPEČNOSTNÍ LIST

Účelem bezpečnostního listu (BL) je především informovat odběratele a konečného spotřebitele o povaze produktu jeho skladování, bezpečném nakládání s ním, první pomoci – ale v neposlední řadě o jeho složení a dalších chemických vlastnostech a kategorii, kam spadá. Držení se správného schématu i v jeho přípravě z nebo do angličtiny napomůže k lepšímu pochopení jeho uživateli – „bezpečnostní list splňuje přesné normy na svůj obsah“. Spotřebitel dostává tak přesné informace o povaze produktu – který bezpečnostní list představuj (přes výše zmíněné složení výrobku, varovné symboly až po recyklační pokyny).

MOŽNÉ MNOŽSTVÍ ZPRACOVÁNÍ BL A CENA PŘÍPRAVY JEDNOHO PŘEKLADU BEZPEČOSTNÍHO LISTU

Vzhledem k velikému množství produktů této povahy uváděných našimi výrobci na anglicky mluvící trh a naopak je překladů bezpečnostních listů z nebo do angličtiny nemalý počet. Dáno geografickými parametry i přetrvávající úzkou spoluprací s anglickými partnery. Počet např. 30 produktů a příprava bezpečnostního listu za anglických podkladů pro Českou republiku a SLOVENSKO: zabere cca 3 týdny práce legislativního specialisty. Zpravidla dodáváme jako první tu jazykovou verzi, kterou klient žádá: tj. např. prvně české a posléze slovenské listy v jejich celé výrobní řadě pro dané produkty.

Slovníček pojmů z angličtiny v BL:

  • Složení – composition
  • Manipulace a skladování – Manipulation and storage
  • Chemické složení – Chemical make-up
  • Přepravní předpisy – Shipping directions

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button