Překlady smluv o ekonomickém poradenství do německého jazyka 🌍🇩🇪

 • 21.8.2023

Překlad smluvních dokumentů je klíčovým krokem pro bezproblémovou spolupráci mezi státními orgány, dodavateli a objednateli. Zde se nachází několik klíčových bodů k tomuto tématu:

2.4. Operativní evidence 📋✍️

Operativní evidence je zásadní a má svůj vlastní systém evidencí pro:

 • Daňové doklady (pro DPH a KH) 🧾
 • Oznamovací povinnost 📢
 • Sociální a zdravotní výkazy 🚑💼

III. Povinnosti objednatele 📚🚀

Objednatel má několik povinností, například:

 1. Příprava a dodání všech potřebných dokumentů 🗂️
 2. Odpovědnost za odstranění duplicity pokladních dokladů 🔄🛂
 3. Průběžná dodávka podkladů pro evidenci DPH 📈
 4. Předání podkladů pro mzdy ⏲️💸
 5. A další možnosti, jak předat dokumenty 📧📬

IV. Odpovědnost poradce 🔍⚖️

Poradce nese odpovědnost za:

 1. Zjištěné nedostatky ve smluvních dokumentech 🔎❌
 2. Dodržování všech platných norem a standardů 📜🔄

V. Cenové ujednání 💰🤝

Odměna poradce je stanovena na 7000 Kč bez DPH, která zahrnuje:

(Překládání Finančních Částek do Němčiny: Praktický Příklad

Pokud uzavíráte dohodu s poradcem a odměna je stanovena na 7 000 Kč bez DPH, je důležité mít na paměti specifika při překládání těchto částek do němčiny. V němčině se používají desetinné čárky namísto desetinných teček a tisícové oddělovače jsou opačné než v češtině. V tomto konkrétním případě bychom částku 7 000 Kč přeložili jako „7.000 Kč“. Dále je důležité správně přeložit měnu, pokud je to relevantní pro kontext, a upozornit na to, zda částka zahrnuje daně či nikoli. Takové detaily mohou v mezinárodní komunikaci a obchodních transakcích hrát klíčovou roli.)

 • Účetní práce a daňové poradenství 🧮👩‍💼
 • Zastupování klienta, předávání dokumentů, účetní služby a mnoho dalšího! 🏢📫

Překlady smluv jsou nesmírně důležité pro efektivní a transparentní komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami. 🌐🔗

Toto je pouze stručný přehled klíčových bodů smluv o ekonomickém poradenství a jejich překladu do německého jazyka. Pro úplný a přesný překlad je důležité dbát na podrobnosti a mít zkušenosti s právními terminologiemi obou jazyků. 🇨🇿🇩🇪📚

Share Button
Zařazeno do témat: