Profesionální překlad bezpečnostního listu z němčiny: Váš klíč k bezpečnosti! 📜🔍

 • 9.9.2023

Bezpečnostní listy jsou klíčovým prvkem ve světě chemikálií a chemických produktů. Obsahují důležité informace o nebezpečí, složení a bezpečném zacházení s těmito látkami. Ale co když potřebujete tento dokument přeložit z němčiny do češtiny nebo slovenštiny? Naštěstí vám může pomoci Ekotoxikologické centrum Týmu akademických překladatelů v čele s PharmDr. Schwarzem, jednatelem Gustav Vigato. Centrum Praha má pro vás řešení! 👨‍⚕️🔐

Proč je překlad bezpečnostního listu důležitý?

Bezpečnostní list (Safety Data Sheet – SDS) obsahuje důležité údaje o chemickém produktu, jako jsou:

 • Identifikace produktu: Název produktu, výrobce a dodavatel.
 • Složení: Informace o chemických složkách.
 • Nebezpečí: Identifikace nebezpečí spojených s produktem.
 • Pokyny pro zacházení: Jak bezpečně používat, skladovat a likvidovat produkt.
 • První pomoc: Rady pro lékařskou pomoc v případě potřeby.

Profesionální překlad bezpečnostního listu

Pokud potřebujete přeložit bezpečnostní list z němčiny do češtiny nebo slovenštiny, spolehněte se na tým profesionálních překladatelů v Ekotoxikologickém centru. Zde jsou důvody, proč:

 1. Odborná znalost: Tým má hluboké znalosti v oblasti chemie a bezpečnosti, což znamená, že rozumí specifickým termínům a konceptům v bezpečnostním listu.
 2. Přesnost: Překlady jsou provedeny s maximální přesností a pečlivým zohledněním všech aspektů dokumentu.
 3. Rychlost: Centrum pracuje efektivně, abyste získali svůj přeložený bezpečnostní list včas.
 4. Bezpečnost vašeho podnikání: Přesné a srozumitelné překlad bezpečnostních listů jsou klíčem k bezpečnému používání chemikálií a ochraně životního prostředí.

Kontaktujte nás!

Pokud potřebujete překlad bezpečnostního listu, neváhejte kontaktovat Ekotoxikologické centrum Týmu akademických překladatelů. Navštivte naši webovou stránku zde a spojte se s námi. Vaše bezpečnost je naší prioritou! 🌿🌡️ Nemějte obavy, když potřebujete překlad bezpečnostního listu. S profesionálním týmem překladatelů jste v bezpečí! 👩‍🔬📚

Na tomto obrázku je zachycen laboratorní prostředek, konkrétně skumavka obsahující neznámou chemickou látku. Skumavka je průhledná a umístěna na tmavém pozadí. Chemická látka v ní není bezbarvá a transparentní. Vzhledem k vědeckému kontextu tohoto obrázku symbolizuje proces identifikace a analýzy neznámých chemických sloučenin, který je důležitý pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Bezpečnostní listy (Safety Data Sheets – SDS): Detailní pohled a překlad z angličtiny: Bezpečnostní listy (Safety Data Sheets – SDS) jsou jako klíč do světa chemických látek a směsí. Tyto dokumenty jsou klíčovým prostředkem pro sdílení nezbytných informací o chemických látkách a směsích mezi výrobci, distributory, pracovníky a zákazníky. Jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné zacházení s chemikáliemi a minimalizovaly rizika pro zdraví a životní prostředí. 📜🔍

Struktura bezpečnostního listu:

 1. Identifikace produktu a výrobce/dodavatele: Zde najdete informace o názvu produktu, výrobci, adresě a telefonním kontaktu.
 2. Složení/látky: Podrobný seznam všech chemických složek obsažených v produktu, včetně jejich koncentrací.
 3. Nebezpečné vlastnosti: Tato část popisuje rizika spojená s produktem, včetně nebezpečných vlastností, reaktivity a potenciálního vlivu na zdraví.
 4. Pokyny pro první pomoc: Poskytuje rady o tom, co dělat v případě expozice produktu a jak poskytnout první pomoc.
 5. Pokyny pro hasiče: Zaměřuje se na postupy pro likvidaci požáru nebo řešení havárie spojené s produktem.
 6. Pokyny pro zacházení a skladování: Zde naleznete informace o bezpečném zacházení, skladování a manipulaci s produktem.
 7. Expoziční limity a řízení expozice: Tato sekce uvádí stanovené expoziční limity pro jednotlivé složky a opatření k minimalizaci rizik.
 8. Fyzikálně-chemické vlastnosti: Popisuje fyzikální a chemické charakteristiky produktu, jako je hustota, teplota varu atd.
 9. Toxicita: Informace o toxikologických vlastnostech produktu.
 10. Ekologické informace: Tato část se zabývá vlivem produktu na životní prostředí.

Příklady klasifikace látek:

 1. Hlavní nebezpečné látky: Toxické, karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické látky (tzv. CMR látky).
 2. Horlavé látky: Látky, které mohou vyvolat nebezpečnou reakci s ohněm, například hořlavé kapaliny.
 3. Korozivní látky: Látky, které mohou poškodit kůži, sliznice nebo materiály.
 4. Oxidační látky: Látky, které podporují hoření a reakce s jinými látkami.

Překlady bezpečnostního listu z angličtiny

Pokud potřebujete profesionální překlad bezpečnostního listu z angličtiny do češtiny nebo slovenštiny, můžete se spolehnout na tým odborných překladatelů v Ekotoxikologickém centru Týmu akademických překladatelů. S jejich hlubokými znalostmi v oblasti chemie a bezpečnosti můžete mít jistotu, že váš překlad bude přesný a v souladu s legislativními požadavky. Kontaktujte nás na telefonním čísle 608 666 582 a sdělte nám, jak vám můžeme pomoci zlepšit bezpečnost vašeho podnikání. Vaše bezpečnost je naší prioritou! 👩‍🔬📚

Share Button