V případě, že je látce nebo přípravku uděleno nebo zamítnuto povolení

  • 13.7.2023

V případě, že je látce nebo přípravku uděleno nebo zamítnuto povolení, následují další kroky v souvislosti s aktualizací bezpečnostního listu. Udělení povolení: Pokud je látce nebo přípravku uděleno povolení, je nezbytné aktualizovat bezpečnostní list tak, aby reflektovalo podmínky a omezení stanovená v rámci povolení. To zahrnuje zahrnutí přesných informací o podmínkách bezpečného používání, skladování a […]

Zařazeno do témat: ,

Kdy byste měli bezpečnostní list aktualizovat

  • 13.7.2023

Aktualizace bezpečnostního listu je důležitým procesem, který zajišťuje, že informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky jsou stále aktuální a relevantní. Existují různé situace, ve kterých byste měli zvážit aktualizaci bezpečnostního listu. Zde je několik příkladů: Nové informace o opatřeních k řízení rizik: Pokud se objeví nové informace o […]

Zařazeno do témat: ,

Látky a přípravky vyžadující bezpečnostní list

  • 13.7.2023

Přesné pokyny pro sestavení bezpečnostního listu jsou uvedeny v příloze II Nařízení ES č. 1907/2006. Klasifikovány jako nebezpečné podle směrnic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. Jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH). Jsou uvedeny na seznamu látek vyžadujících povolení (Authorization List) podle Nařízení REACH. Nejsou […]

Zařazeno do témat: ,

Nařízení CLP 1272/2008/EC

  • 12.7.2023

Tým Akademických ekotoxikologiků, pod vedením PharmDr. Schwarze, se specializuje na práci s nařízením CLP 1272/2008/EC. Toto nařízení je součástí legislativy Evropské unie a zabývá se klasifikací, označováním a balením chemických látek a směsí. Tým poskytuje své služby českým klientům a operuje v rámci jazyků slovenského, anglického, českého a německého. Hlavnou činností týmu je zpracování bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: ,

Identifikace směsi – registrace látky

  • 8.7.2023

Identifikace směsi a registrace látky jsou dva klíčové pojmy v oblasti chemických látek a jejich bezpečnosti. Identifikace směsi se týká procesu určování složení a vlastností chemické směsi, zatímco registrace látky se zabývá povinností registrovat nové chemické látky před jejich uvedením na trh. Identifikace směsi je důležitá z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Přesné […]

Zařazeno do témat: ,

Identifikace směsi – registrace látky odborná citace od 490 Kč

  • 18.3.2023

Nabízí služby identifikace směsi, registrace látky a odborné citace za cenu od 290 Kč. Tato stránka je specializovaná na překlad a tlumočení v oblasti chemie a farmacie. Identifikace směsi je proces, který umožňuje zjistit složení chemické směsi. To je důležité pro zajištění bezpečnosti a správného nakládání s těmito látkami. Překlady v oblasti chemie a farmacie […]

Zařazeno do témat: , ,

Balení podle hlavy IV nařízení CLP

  • 12.10.2021

Informace shromažďované a uchovávané pro účely klasifikace a označování podle nařízení CLP a zajistit, aby tyto byly dostupné pod dobu nejméně 10 let po posledním dodání látky nebo směsi. Tyto informace by měly být uchovávány spolu s informacemi vyžadovanými článkem 36 samotného nařízení REACH (jedná se o článek 49 nařízení CLP). Použití pro látku nebo […]

Zařazeno do témat: , , ,

Oznámení detergentu do CHLAP

  • 16.9.2020

KLIENT: Žádá cenu za službu oznámení detergentu do registru CHLAP a popis informací, které nám má kvůli požadované registraci / oznámení dodat. MY: Oznámení detergentu do registru CHLAP stojí 400 Kč / 5 produktů (1 produkt 700 Kč). K provedení je potřebné znát složení výrobku. V dodaných podkladech zaslaných klientem však nejsou specifikovány hlavní účinné […]

Zařazeno do témat: , ,