Bezpečnostní Listy a Chemické Látky: Co By Vás Mělo Zajímat? 💡🌱

  • 28.8.2023

V moderním světě jsou chemické látky nedílnou součástí našeho života. Od produktů v našich domácnostech až po složky v kosmetice – chemické látky jsou všude. Ale jak můžeme zajistit, že jsou tyto látky v bezpečí pro nás i pro naše prostředí? Odpověď leží v bezpečnostních listech. 📜🌟 Co to vlastně jsou bezpečnostní listy? 🤷‍♀️📘 Bezpečnostní […]

Zařazeno do témat:

Bezpečnostní listy: Příloha I a její aplikace od 1.12. 2010 do 1.6. 2015 📄🔐

  • 27.8.2023

V oblasti chemického průmyslu a obchodu s chemikáliemi hrají bezpečnostní listy klíčovou roli v zajišťování bezpečnosti jak pro pracovníky, tak pro životní prostředí. Jsou to dokumenty, které poskytují podrobné informace o látce nebo směsi, zejména o jejich nebezpečných vlastnostech. 🌡️🧪 Co je to Příloha I? Příloha I je zvláštní část specifikace, která se vztahuje k […]

Zařazeno do témat: ,

Poptávka – překlad bezpečnostního listu a legislativa s tím spojená

  • 12.7.2023

Potřebujete Komplexní Překladatelské Služby? Máme Pro Vás Řešení! 😊✨ Na trh EU vstupuje stále více produktů a s tím spojená potřeba kvalitních překladů a poradenství. Ať už se jedná o přeprodej zemí EU nebo o zajištění správných náležitostí pro váš produkt, můžeme vám pomoci! 😉🌍 Máte zájem o: Překlad bezpečnostního listu? 😓 Nejenže zajistíme kvalitní […]

Zařazeno do témat:

Co jsou piktogramy – Grafické symboly

  • 12.7.2023

Piktogramy jako grafické symboly Piktogramy jsou grafické symboly používané k vizuálnímu zobrazení informací a sdělení. Tyto symboly jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší, snadno srozumitelné a překonávaly jazykové bariéry. Piktogramy slouží k rychlému a intuitivnímu předávání informací bez nutnosti použití slov. Zpracování piktogramů Jako součást odborné práce s bezpečnostními listy a etiketami se zabýváme […]

Zařazeno do témat: ,

Expoziční limity v bezpečnostních listech

  • 11.7.2023

Expoziční limity jsou důležitými parametry v oblasti ochrany zdraví a bezpečnostní list při práci s nebezpečnými látkami. Určují maximální povolenou expozici pracovníků nebezpečným látkám v pracovním prostředí. Zde je seznam několika významných expozičních limitů a souvisejících pojmů: PEL – Přípustný expoziční limit NPK-P – Nejvyšší přípustné koncentrace AGW – Hraniční hodnota na pracovišti PBT – […]

Zařazeno do témat: ,

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

  • 10.7.2023

  Identifikace látky/směsi: Název látky/směsi: [Název látky/směsi] Identifikační číslo: [Identifikační číslo látky/směsi] Relevantní identifikované použití látky nebo směsi a nedoporučené použití: [Relevantní použití látky/směsi a nedoporučené použití] Identifikace společnosti/podniku: Název společnosti/podniku: [Název společnosti/podniku] Adresa: [Adresa společnosti/podniku] Telefonní číslo: [Telefonní číslo společnosti/podniku] E-mail: [E-mailová adresa společnosti/podniku] Nouzové telefonní číslo: [Nouzové telefonní číslo] Osoba odpovědná za bezpečnostní […]

Zařazeno do témat: ,

Postavení osoby zodpovědné za uvedení na trh v distribučním řetězci

  • 8.7.2023

VŠEOBECNĚ: Postavení osoby zodpovědné za uvedení na trh v distribučním řetězci se obvykle označuje jako „Product Manager“ nebo „Produktový manažer“. Tato osoba je zodpovědná za celý proces uvedení produktu na trh, včetně plánování, vývoje, marketingu a prodeje. Jejím úkolem je zajistit, aby produkt byl úspěšně zaveden na trh a dosáhl stanovených obchodních cílů. Produktový manažer […]

Zařazeno do témat: ,

Typy oznámení v bezpečnostních listech

  • 8.7.2023

Co byste měli vědět Úvod: Bezpečnostní listy jsou důležitým nástrojem pro sdílení informací o chemických látkách a jejich potenciálních nebezpečích. Jednou z klíčových částí bezpečnostního listu je sekce „Typ oznámení“, která poskytuje užitečné informace o různých aspektech bezpečnosti. V tomto článku se podíváme na různé typy oznámení, které mohou být uvedeny v bezpečnostních listech a […]

Zařazeno do témat: