Informace požadované přílohou VIII

  • 1.11.2021

Informace požadované podle přílohy VIII musí být zpřístupněny příslušnému orgánu, který se uvede v případě každé nebezpečné směsi (která splňuje určitá kritéria) uváděné na trh. Jedná se o informace, které jsou relevantní pro účely formulování preventivních a léčebných opatření, a to zejména při poskytování okamžité reakce na ohrožení zdraví. Tyto informace mohou rovněž používat ustanovené […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Registrace směsí česky a polsky

  • 21.10.2021

Registrace směsí pak do češtiny, slovenštiny, polštiny (popis první pomoci): Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.)Možnost souběžné registrace směsi do […]

Zařazeno do témat: ,

Jak dlouho registrace do CHLAP trvá

  • 17.10.2021

Vaše registrace do databáze CHLAP (Registr chemických látek a prostředků) provádíme současně s lokalizací bezpečnostního listu a většinou také přípravou etikety. V daném termínu klient (oznamovatel) pak obdrží potvrzení o registraci, bezpečnostní list a Vaší etiketu. TERMÍN PROVEDENÍ REGISTRACE CHLAP Termín registrace produktu do databáze závisí na počtu registrovaných produktů. Zpravidla u produktů v počtu […]

Zařazeno do témat: , ,

Balení podle hlavy IV nařízení CLP

  • 12.10.2021

Informace shromažďované a uchovávané pro účely klasifikace a označování podle nařízení CLP a zajistit, aby tyto byly dostupné pod dobu nejméně 10 let po posledním dodání látky nebo směsi. Tyto informace by měly být uchovávány spolu s informacemi vyžadovanými článkem 36 samotného nařízení REACH (jedná se o článek 49 nařízení CLP). Použití pro látku nebo […]

Zařazeno do témat: , , ,

Klasifikace směsi v bezpečnostním listu

  • 8.10.2021

Je dílčí proces odborníka (osoby způsobilé pro vytváření bezpečnostních listů), který vám dodá zcela správně vydaný, tj. list shodný s případnými legislativními nároky i kontroly ze strany úřadů, jako jsou ČOI, ČIŽP apod. Každý bezpečnostní list se skládá ze stanoveného obsahu a struktury, a výsledný produkt je dokument zcela ověřitelného obsahu a kvalit. Co je […]

Zařazeno do témat: , ,

Klasifikace směsi

  • 17.10.2020

U klientem dodaných produktů se vyskytuje významný problém v podkladech: „Výrobce píše, že směs není klasifikovaná jako nebezpečná, zároveň však uvádí, že se jako nebezpečná klasifikuje (označení H317 a H335)“: Toto tvrzení my považujeme za chybné, protože buď je směs klasifikovaná jako nebezpečná, a pak se tak označuje, nebo není klasifikovaná jako nebezpečná, a pak […]

Zařazeno do témat: , ,

Aktualizace registrace směsí / bezpečnostních listů

  • 11.5.2018

aktualizace směsi neboli bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list registrace směsi od 350 Kč za 1 směs expresní kontakt: 608 666 582   Aktualizace pokynů v bezpečnostních listech – instrukce klienta slovensky: Rad by som teda pristupil k realizacii Ceskych a Slovenskych produktov pre pouzivanie […]

Zařazeno do témat: ,