Revize oddílu 2 českého bezpečnostního listu

  • 28.3.2023

Jako názornou ukázku oddílu 2 bezpečnostního listu, zde máme pro změnu opět češtinu, tedy část českého bezpečnostního listu, vztahujícího se k oddílu 2. Tuto revizi provádíme tak, že je výsledný list stejný, jako by se vytvářel „od nuly“. Tento oddíl 2, obsahuje pododdíly: Klasifikace látky nebo směsi (což je velmi důležité a vlastně nejvíce odborně-technické), […]

Zařazeno do témat: ,

Oddíl 1 bezpečnostního listu

  • 21.3.2023

Úvod bezpečnostního listu v původním znění od dodavatele k přepracování do českého a slovenského jazyka. Původní oddíl 1 bezpečnostního listu od dodavatele k přepracování do českého a slovenského jazyka zpracujeme společně s dalšími listy – které stačí jako podklady právě dodat ve formě materiálů, které jste obdrželi od dodavatele anebo výrobce vašeho zboží na český […]

Zařazeno do témat: ,

Revize bezpečnostních listů

  • 20.3.2023

Málokdy a je to vlastně součástí plných 50 % naší práce, je mimo překlad a lokalizaci, také vlastně revize bezpečnostních listů. Tu u nás klienti poptávají a zpravidla zasílají současně staré přeložené bezpečností listy, které žádají přepracovat, dle aktuální legislativy a dotazují se, jaká by případně byla cena této „předělávky“. My dle zaslaných příloh, pak […]

Zařazeno do témat: , ,

Co je bezpečnostní list?

  • 20.3.2023

Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi v dokumentu, který je způsobilý snést případnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů, jako ČOI a ČIŽP – bezpečnostní list (BL) nebo také Material Safety Data Sheet (MSDS) je tedy dokument týkající se identifikace, nebezpečnosti, manipulace, uskladnění, přepravy, […]

Zařazeno do témat: , ,

Oddíl 11 bezpečnostního listu

  • 20.3.2023

Obsahuje mimo jiné, také tyto informace: Žíravost / dráždivost pro kůži Dráždí kůži. Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné poškození očí. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Karcinogenita Na základě dostupných […]

Zařazeno do témat: ,

Jak má vypadat bezpečnostní list

  • 20.3.2023

Bezpečnostní list není dokumentem s pevnou délkou, jeho délka musí být přiměřená s ohledem na nebezpečnost látky nebo směsi obsažené a dostupné informace. Informace musí být formulovány jasným a stručným způsobem a jedná se o velmi účelný jazyk s nulovou tolerancí netechnických invektiv či formulací – jednoduchý, jasný a přesný, bez používání žargonu, akronymů a […]

Zařazeno do témat: ,

Naše služby v chemii

  • 13.10.2021

Překlad bezpečnostního listu Revize a aktualizace bezpečnostních listů Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu Vytvoření návrhu etikety UFI služby Služby související s umístěním kosmetických výrobků na trh. Notifikace (PCN, REACH, CHLAP) Expresní služby pro bezpečnostní listy a další produkty do 24 hodin

Zařazeno do témat: