Doprovodný list / Bezpečnostní listy hasiva – překlad, bezpečnost

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Toxikologické centrum. Legislativní překlad. Bezpečnost: Kontaktní telefon: +420…

Návod na likvidaci pěny. Metodika ošetření rozlité hasící kapaliny a náhodných úniků tekutin. Požární pěnové koncentráty. v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů. Charakter překladu: V překladu jsou použité přesné odborné termíny a překlad celkově technicky srozumitelnější. Typ zpracovávaného překladu: technický překlad. Celkový počet zasílaných dokumentů k hasivům: 4. Jazyky: čeština – ruština – angličtina. Hodnocení kvality překladu: 1. II. fáze proběhne v druhém týdnu, cca 20 normovaných stran do ruštiny. První fáze: 35 normovaných stran v rámci bezpečnostních listů k hasivům: angličtina – ruština – čeština.

Bezpečnostní listy, technické návody:

Specifikace překladu dle legislativy: nejedná o normativně legislativní překlad, jako běžné MSDS k chemickým látkám. Metoda stylu: stručnost a technická informace. Přílohy ke vzniku originálního textu: Příručka pokynů PPG18 od Agentury životního prostředí „Managing fire water and major spillages“ – Metodika nakládání s úniky kapalin, Příloha F dok. NFPA 11 – „Foam Environmental Issues“ – Škody způsobené pěnou na životním prostředí, FFFC Fire Fighting Foam Coalition Environmental Issues Fact Sheet – Přehled možných následků pro životní prostředí od Sdružení (výrobců) protipožárních pěn.

Příklady objednání bezpečnostních listů

Objednávka na překlad 1 bezpečnostního listu z anglického do holandského jazyka, požadavky: 1) zachování zaslaného formátu BL (word dokument), názvy oddílů v BL v souladu Nařízením (EU) 2015/830 v NL znění, znění H a P-vět v NL dle dokumentu zaslaného s Word verzemi MSDS, náhrada CZ expozičních limitů za NL expoziční limity, uvedení NL tox. center, NL názvů podle ADR, NL vnitrostátních předpisů a NL vnitrostátních postupů nakládání s odpady.

Žádáte-li technický překlad / doprovodný list / leták / etiketu – kontakt je ZDE.

Share Button