Povinnosti vytvoření a zajištění bezpečnostního listu

  • 13.7.2023

 

Bezpečnostní list v českém jazyce musí zajistit první distributor, který uvádí nebezpečné chemické látky, směsi nebo přípravky na trh. Vypracování bezpečnostního listu musí splňovat požadavky daného zákona. Bezpečnostní list obsahuje informace o prvním distributorovi a také údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi, který sídlí v jiné členské zemi Evropské unie a od něhož byl bezpečnostní list převzat.

Distrubutor x dovozce

Mezi výrobcem a distributorem, nebo dovozcem a distributorem, se může dohodnout, že v bezpečnostním listu se uvedou údaje o tomto distributorovi místo údají o výrobci nebo dovozci. Osoba, která uvádí nebezpečné látky nebo přípravky na trh, musí bezplatně poskytnout bezpečnostní list nejpozději při prvním předání látky. Tento bezpečnostní list je také předkládán celnímu úřadu.

Pokud nebezpečné přípravky nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují alespoň jednu látku, která představuje riziko pro zdraví a životní prostředí, nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, musí také poskytnout bezplatně bezpečnostní list při prvním předání jiné osobě.

Správa a aktualizace bezpečnostních listů

Bezpečnostní list může existovat ve formě tištěné nebo elektronické. V elektronické podobě je poskytován pouze na základě vzájemné dohody. Osoby odpovědné za zajištění bezpečnostních listů mají povinnost uchovávat veškeré dokumenty použité při jejich vytváření po celou dobu, kdy jsou látky uváděny na trh nebo jsou v oběhu, a to po dobu dalších 3 let. Tito jednotlivci jsou také povinni na žádost správních orgánů poskytnout tyto dokumenty pro účely správy, kontroly a sankcí. Bezpečnostní listy musí být také odeslány v elektronické formě do 30 dnů od data uvedení na trh Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Scénář expozice – definice a význam

Scénář expozice je definován jako rozšířená verze bezpečnostního listu, která poskytuje základní informace pro posouzení chemické bezpečnosti. Scénář expozice slouží k poskytnutí doporučení pro omezení expozice pracovníků a životního prostředí při používání konkrétní látky.

Význam scénáře expozice spočívá v poskytování informací a směrnic pro kontrolu a řízení expozice chemické látky. Scénář expozice popisuje podmínky, včetně provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které se týkají výroby, používání a zpracování dané látky během jejího životního cyklu. Zahrnuje také informace o kontrole emisí látky do životního prostředí, čištění odpadních vod a dalších aspektů.

Scénář expozice je důležitý nástroj pro zajištění bezpečného a odpovědného používání chemických látek. Poskytuje praktické pokyny a opatření, která mohou být použita k minimalizaci rizik spojených s expozicí a ochraně zdraví lidí a životního prostředí. Při dodržování scénáře expozice se minimalizuje nebezpečí a maximalizuje bezpečnost při práci s danou látkou.

Právní zakotvení expozičních scénářů

Expoziční scénáře jsou specifické dokumenty poskytované pro nebezpečné látky a látky registrované podle Nařízení REACH v množství 10 tun a více za rok. Tato povinnost se vztahuje také na nebezpečné směsi a směsi obsahující registrovanou látku nebo látky.

Každá společnost, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky v objemu 10 tun a více za rok, je povinna zpracovat expoziční scénáře. Tyto scénáře mají za úkol poskytnout podrobné informace o způsobech expozice dané látky během jejího životního cyklu a zároveň navrhnout opatření k řízení rizik a minimalizaci expozice pracovníků a životního prostředí.

Expoziční scénáře se zaměřují na popis provozních podmínek, ve kterých je látka vyráběna nebo používána, činností pracovníků souvisejících s touto látkou, časovým trváním a frekvencí expozice, a také na opatření k řízení rizik a prevenci nežádoucích expozic. Tyto scénáře také zahrnují informace o emisích látky do životního prostředí, čištění odpadních vod a dalších aspektech, které ovlivňují expozici a životní cyklus dané látky.

Cílem expozičních scénářů je poskytnout uživatelům (včetně výrobců, distributorů a spotřebitelů) relevantní informace, které jim umožní provádět práci s látkami a přípravky v souladu s bezpečnostními opatřeními a minimalizovat rizika spojená s expozicí. Tímto způsobem se přispívá k ochraně lidského zdraví a životního prostředí při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Obsah expozičního scénáře

Expoziční scénář nemá přesně stanovený formát jako bezpečnostní list, ale měl by obsahovat název, podmínky ovlivňující expozici, odhad expozice včetně odkazů na zdroje a pokyny pro uživatele, které zahrnují hodnocení, zda je práce prováděna v rámci stanovených expozičních scénářů.

Share Button
Zařazeno do témat: ,