Překlady smluv dvojjazyčně

  • 27.2.2021

 

  • Kupující je povinen písemně informovat Prodávajícího o podání žádostí dle tohoto článku Smlouvy, vždy nejpozději do 30 dní ode dne podání každé jednotlivé žádosti. 
  • L’Acquirente è tenuto ad informare per iscritto il Venditore circa la presentazione delle domande ai sensi del presente articolo del Contratto, sempre entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di ogni singola domanda.

 

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlady smluv dvojjazyčně