Překlady smluv dvojjazyčně

  • 27.2.2021

 

  • Kupující je povinen písemně informovat Prodávajícího o podání žádostí dle tohoto článku Smlouvy, vždy nejpozději do 30 dní ode dne podání každé jednotlivé žádosti. 
  • L’Acquirente è tenuto ad informare per iscritto il Venditore circa la presentazione delle domande ai sensi del presente articolo del Contratto, sempre entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di ogni singola domanda.

 

Share Button