Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad

  • 10.3.2018
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 týden, cca 6. Ostatní poptávky spíše odpovídají poptávce na ucelenou řadu produktů chemické výroby, nebo na výraznou část z takových řad.

ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY

Překlad 1 bezpečnostního listu dle zákonných parametrů, datujeme podobně, jako překlad jedné kratší ucelené řady produktů, tj. = 1 kalendářní týden. Za tento 1 kalendářní týden, může klient obdržet překlad listu. Je-li součástí poptávky registrace CHLaP nebo příprava frází pro etiketu a její kontrola, což je vlastně považováno za přípravu etikety (jsou-li k dispozici i informace ohledně velikosti balení), můžeme hovořit stále o 1 pracovním týdnu nutném pro přípravu požadovaného.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO LOKALIZACI LISTŮ

Je-li soubor produktů pro přípravu tak početný, že by si vyžádal 2-3 týdny činnosti, je řeč zpravidla o cca 10 – 30 produktech bezpečnostních listů a případný ekvivalent slovenských bezpečnostních listů k nim. Nejčastější jazykové mutace bezpečnostních listů jsou: slovenská, česká, anglická a německá. Další méně časté, ale ne vzácné mutace jsou mutace listů do dalších jazyků EU. Bezpečnostní informace z bezpečnostního listu: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. Informace pouze pro zdravotní rizika

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,