Aktualizace bezpečnostních listů

 • 20.6.2021

Aktualizace bezpečnostních listů a Registrace produktů nebezpečných směsí v databázi CHLaP na MZ ČR a výroba bezpečnostních listů. Vyřízení poptávek klientů s požadavkem na registraci produktů nebezpečných směsí. Expresní kontakt na legislativního specialistu přípravy bezpečnostních listů: +420…

 • aktualizace bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap
 • ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list
 • registrace směsi od 350 Kč za 1 směs
 • expresní kontakt: 608 666 582

Aktualizace bezpečnostních listů: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt Aktualizace bezpečnostních listů: +420 608…

POPTÁVKA AKTUALIZACÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Poslední poptávka na aktualizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přišla na aktualizaci listu do italštiny. O týden později pak do angličtiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – SYNHYDRID Vydání: 14) pak podklady určené v českém jazyce a ve druhé situaci byly podklady anglicky.

AKTUALIZACE POKYNŮ V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH – ČEŠTINA

 •  P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou pokožku.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
  brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
  oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující pokyny pro bezpečné zacházení:
  P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
  poloze usnadňující dýchání.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
  nebo lékaře.
 • P321 Odborné ošetření (viz pokyny na štítku).
 • P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místním předpisy.

AKTUALIZACE ČESKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka. Při obvyklém použití se nepředpokládá nežádoucí působení na zdraví člověka. Při přímém kontaktu může přechodně dráždit oči. Dlouhodobý kontakt s nechráněnou pokožkou může způsobovat odmaštění a vysušení pokožky. Při požití větších množství může dráždit trávicí trakt a vyvolat bolesti břicha, zvracení nebo průjem.

CENY AKTUALIZACÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Italština, švédština – první list 4500 Kč. Další list nebo série listů již od 2800 Kč + DPH. Aktualizace bezpečnostních listů provádíme do všech EU jazyků. Podklady v angličtině nebo v češtině jsou co do jazyka dostatečné – jsou-li dotazy ke směsi, tak je jistě vysíláme k zákazníkovi nebo k dodavateli. Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Zákazníkům sdělujeme, že bezpečnostní list nepřekládáme, ale aktualizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů.

ÚPRAVY – OPRAVY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Samotná aktualizace či kontrola bezpečnostního listu může probíhat i jako opravný proces. Cena aktualizace bezpečnostního listu se odvíjí od rozsahu úprav v opravovaném bezpečnostním listu. Pro stanovení rozsahu oprav / úprav v bezpečnostním listu / souboru bezpečnostních listů, je nutné bezpečnostní listy prohlédnout a stanovit požadované.

Žádáte-li aktualizaci bezpečnostního listu, kontaktujte prosím legislativního specialistu EU listů ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Aktualizace bezpečnostních listů