Žádost o zaslání aktuálního bezpečnostního listu

  • 20.3.2023

Komise EU dne 18. června 2020 vydala nařízení EU č. 2020/ 878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v Unii. Žádáme Vás o zaslání aktuálního bezpečnostního listu, který splňuje požadavky nařízení EU č. 2020/ 878 nebo nařízení EU 2015/ 830 s datem vydání/ revize po 1.1.2020.

Share Button