Identifikace směsi – registrace látky odborná citace od 290 Kč

  • 18.3.2023

Poznámka
Oznámení
Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu
Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi
HAND WASH Čištění plastů a textilu / HAND WASH PLASTIC & FABRIC CLEAN
Typ oznámení
Detergent klasifikovaný z hlediska fyz.chem vlastností a účinků na zdraví jako nebezpečný
Příslušná určená použití nebezpečné směsi
čisticí / tepovací prostředek na textílie
Osoba zodpovědná za uvedení na trh
Název osoby zodpovědné za uvedení na trh
autokosmetika
Adresa

Identifikace směsi – registrace látky

Kontaktní osoba
ABC
Postavení osoby zodpovědné za uvedení na trh v distribučním řetězci
Distributor
Dodavatel nebezpečné směsi nebo detergentu
Postavení dodavatele v distribučním řetězci
Distributor
Název
autokosmetika
Adresa:—

Kontaktní osoba:—
Odkaz nebo odkazy na nouzové informační služby
Toxikologické informační středisko (TIS)
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
provozní doba: Nepřetržitě (7×24)
Složení
Chemická charakteristika směsi
Směs povrchově aktivních látek a pomocných látek ve vodním roztoku
Nebezpečná látka
Datum Titulek Typ poznámky Poznámka Vytvořil
Název Obsah [% hm.] Číslo CAS Číslo ES Klasifikace
tetranatrium-ethylendiamintetraacetát < 0,5 64-02-8 200-573-9
Acute Tox.
Dam. 1 H31
alkoholy C9-C11, etoxylované < 1 68439-46-3 614-482-0 Acute Tox.LD50 orálně, potkan [mg.kg-1] Při vdechování ( LC50 inhalačně, potkan) [mg
Při styku s kůží (LD50 dermálně, potkan nebo králík) [mg.kg-1] Diskriminační dávka orálně, potkan
Vysoká mortalita orálně, potkan
LD50 orálně, potkan [mg.kg-1] Při vdechování ( LC50 inhalačně, potkan) [mg
Při styku s kůží (LD50 dermálně, potkan nebo králík) [mg.kg-1] Diskriminační dávka orálně, potkan
Vysoká mortalita orálně, potkan
LD50 orálně, potkan [mg.kg-1] Při vdechování ( LC50 inhalačně, potkan) [mg
Při styku s kůží (LD50 dermálně, potkan nebo králík) [mg.kg-1] Diskriminační dávka orálně, potkan
Vysoká mortalita orálně, potkan
Skupenství [20°C]
kapalina
Barva
modrá
Zápach (vůně)
jemný parfém
Hodnota pH (uvede se, je-li to technicky možné)
< 11
Rozpustnost ve vodě (uvede se, je-li to technic
neomezeně rozpustné ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Viskozita [při 20°C]
tetranatrium-ethylendiamintetraacetát
alkoholy C9-C11, etoxylované
C12-13-alkylalkoholy, ethoxylované (průměrný molární poměr < 6,5 mol EO)
Složka
Další údaje
Identifikace Nebezpečnosti
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi nebo detergentu
Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně-chemických vlastností při používání směsi
Klasifikace a označení nebezpečné směsi
Klasifikace
Klasifikace nebezpečné směsi
„Eye Irrit. 2,H319“
Označení
Způsobuje vážné podráždění očí.
Signální slovo
Varování
Další údaje
Další údaje

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Identifikace směsi – registrace látky odborná citace od 290 Kč