Překlad smlouvy o provedení mediace do italštiny

  • 15.5.2019

Povinnost mlčenlivosti mediátorky se vztahuje obdobně na osoby, které se s mediátorkou podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.
Účastníci se zavazují, že nebudou mediátorku navrhovat jako svědka v případném rozhodčím nebo soudním řízení v souvislosti s předmětem této smlouvy. Účastníci se zavazují nenavrhovat jako důkaz v rozhodčím nebo soudním řízení žádné ústní prohlášení či písemné podání, jenž kterýkoliv z nich učinil v průběhu mediace.

L’obbligo di riservatezza della mediatrice si applica in modo simile alle persone che sono coinvolte nella preparazione e svolgimento della mediazione.
I partecipanti si impegnano a non proporre la mediatrice come testimone in eventuale arbitrato o procedimento giudiziario in relazione all’oggetto del presente accordo. I partecipanti si impegnano a non offrire come prova nell’arbitrato o nel processo alcuna comunicazione orale o scritta presentata da qualcuno di loro durante la mediazione.

Share Button
Zařazeno do témat: