Bezpečnostní listy – pravidla

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH. Nová pravidla (při překládaní, tvorbě) „nových“ bezpečnostních listů. Zdroj: interní databáze týmu překladatelů (bezpečnostní listy – pravidla).

Novela přílohy II u bezpečnostních listů

Nařízení 453/2010
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) (bezpečnostní listy – pravidla a vypracování, lokalizace, aktualizace bezpečnostních listů)
Platnost od 1. 12. 2010
Nařízení 453/2010 novelizuje přílohu II nařízení REACH
Samo, ale obsahuje přílohu I a přílohu II
Příloha I se použije pro látky od 1.12. 2010 do 1.6. 2015
Příloha I se použije pro směsi od 1.12. 2012 do 1.6. 2015
Příloha II se použije pro látky a směsi od 1.6. 2015
Příloha II se použije pro směsi při dobrovolném značení dle CLP
před 1.6. 2005 (musí být uvedeny obě klasifikace pro směs i složky)
Článek 1 oddíl 2 nařízení 453/2010
Od 1.6. 2015 se příloha II nařízení (ES) 1907/2006 nahrazuje
přílohou II nařízení 453/2010.

POKYNY SESTAVOVÁNÍ SLOVENSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů:
Bezpečnostní list slouží k předávání náležitých informací o bezpečnosti
klasifikovaných látek a přípravků, včetně informací v CSR a informací z
expozičních scénářů sestavených na základě zpráv o chemické
bezpečnosti, bezprostředním odběratelům ve směru dodavatelského
řetězce.

Bezpečnostní listy – pravidla a vypracování, lokalizace, aktualizace bezpečnostních listů

Bezpečnostní list poskytuje dodavatel:
výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor
Příjemcem bezpečnostního listu je:
následný uživatel, distributor
Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné oddíly
Všechny listy musí být očíslovány „formou 1 ze 3“
Cílem je, aby výsledné bezpečnostní listy umožňovaly uživatelům přijmout
nezbytná opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti při práci a životního
prostředí.

Informace v bezpečnostním listu

Informace v bezpečnostním listu mají být napsány JASNĚ a STRUČNĚ.
Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou.
Na základě BL zaměstnavatel zjistí zda se na pracovišti budou vyskytovat
(nebo vyskytují) chemičtí činitelé a umožní mu přijmout příslušné
opatření k ochraně pracovníků při práci.
Pokud výrobce nebo dovozce registruje látku nad 10 tun vyhotovuje
zprávu o chemické bezpečnosti. Součástí bezpečnostního listu
(přílohou), který bude po zaregistrování látky předávat svým
odběratelům budou scénáře expozice pro určená použití..
Pokud výrobce nebo dovozce registruje látku pod 10 tun nemusí
vyhotovovat zprávu o chemické bezpečnosti. Vyhodnocení rizika
provede přímo v bezpečnostním listě, který bude předávat svým
odběratelům.
Bezpečnostní list se sestavuje podle přílohy I (453/2010)
Příloha vyžaduje široké rozpětí informací:

Žádáte-li český nebo slovenský bezpečnostní list: kontakt naleznete ZDE.

Share Button