Překlady bezpečnostních listů: 10 listů se slevou

 • 15.2.2018
Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582.

Bezpečnostní listy – překladatelské minimum: Výčet některých částí a jednotlivých bodů (položek) bezpečnostního listu pro překlad / Nekompletní náznak, jak má bezpečnostní list v českém jazyce vypadat (jaké nese položky a jak je nutno je označovat) (Překlady bezpečnostních listů se slevou).

PŘEKLADY LISTŮ DO EU JAZYKŮ

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Základní položky v úvodu každého bezpečnostního listu: Název, Identifikační číslo, Registrační číslo. Příslušná určená použití látky, nebo směsi a nedoporučená použití:

PŘEKLADY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ Z ANGLIČTINY

 1. Určená použití: (např.: Rozpouštědlo/Organická syntéza)
 2. Nedoporučená použití:
 3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
 4. Výrobce:
 5. Místo podnikání, nebo sídlo: (úplná adresa/ne částečná)
 6. IČO:
 7. Telefon:
 8. Odborně způsobilá osoba:
 9. Telefonní číslo pro naléhavé situace: (nebo E-mailová adresa)

 Žádáte-li překlad bezepčnostního listu – kontaktujte nás ZDE.

Poznámky k statistice překladu:
Překlad 1 bezpečnostního listu trvá překladateli 2 – 6 hodin
Jazyky pro překlad bezpečnostních listů – angličtina, francouzština, italština, ruština, němčina
Příklady standardních vět o nebezpečnosti:

 • H226 – Hořlavá kapalina a páry
 • H302 – Zdravý škodlivý při použití
 • H332 – Zdavý škodlivý při vdechování
 • H312 – Zdravý škodlivý při styku s kuží
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H304 Při použití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

A tak by se dalo pokračovat. Při překladu bezpečnostního listu je nutné dbát na přesnost a precizní názvosloví. Překlady bezpečnostních listů se vyhotovují nejčastěji do jazyků, popřípadě se překládají z jazyků v tomto pořadí: němčina, angličtina, polština, ruština, italština, španělština, francouzština, chorvatština, holandština, švédština.

Bezpečnostní listy v jedné výrobkové řadě vydáváme s množstevní slevou, již nad 10 produktů. Další výrazné slevy za „překlad“ bezpečnostního listu: 20, 30, 50 a 100 produktů. Nejčastější verze překladů bezpečnostních listů, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z němčiny.

Překlady bezpečnostních listů a překlad z angličtiny – objednávejte prosím ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,