Právní polština/Překlad z práva

Překlady „z práva“, tedy textu, který může být z titulu svého obsahu považován za právní text, jsou u nás běžnou, ale odborně velmi odpovědnou praxí. Za typický a pro překlad velmi náročný právní text může být zmíněna jakákoliv smlouva: smlouva kupní, smlouva nájemní, smlouva o dílo. V jednom měsíci přeložíme cca 50 smluv z, nebo do různých jazyků v našem jazykovém portfóliu, ale jen určitá část překladatelů našeho týmu je na smlouvy a právní texty striktně orientována.

Tito překladatelé, jsou překladatelé mající do smlouvy vhled právním zrakem. Jsou to lidé, kteří smlouvu čtou způsobem odborným a navíc ji překládají z/do cizího jazyka, případně mezi dvěma cizími jazyky.

Ve smlouvách je velmi důležité zachovat právní formulace a právní smysl vyjádřený jazykem jedním a převést ho do jazyka druhého tak, aby se neměnil význam, tedy byla dodržena právní konzistentnost textu dle práva druhé země, tedy země daného cizího jazyka. V tomto případě se jedná o polštinu. V minulém měsíci jsme měli tu čest přeložit 15 smluv z polského a 5 smluv do polského jazyka.

Pro jakýkoliv právní překlad, nás prosím kontaktujte ZDE.

Poslední překládaná smlouva z polského jazyka bylo smlouvou o dílo, zároveň velmi rozsáhlým textem o více jak 70 normovaných stranách. To vše proto, že rozsáhlost problematiky ve zhotovovaném díle byla natolik komplexní, že ošetření zadání díla, tedy jeho plnění s následovným plněním finančním, byla natolik rozvětvená, že bylo nutno právním oddělením klienta vypracovat takto dlouhou smlouvu.

Na překlad této smlouvy bylo zapotřebí vyhradit pouze 1 odborníka a to z jednoho velmi prostého důvodu: tedy již zmíněná konzistentnost textová a tedy i ta právní. Překlad 70 normovaných stran se všemi probíhajícími ověření právních termínů a vztahů, následnými kontrolami zabrala jednomu odborníkovi více, než dva týdny. Klient si rád počkal, dostal text té nejvyšší kvality, kterému nebylo možno po právní stránce nic vytknout.

V rámci práva poskytujeme i tlumočnický výkon směřující svou nabídkou do právního prostředí, tedy při právních schůzkách, schůzkách na vládní úrovni či jen jednání v rámci obchodní dohody.

Žádáte-li odborníka na polštinu vysoce orientovaného na právo, kontaktujte nás ZDE.

Přikládáme malý úryvek překladu Smlouvy o dílo:

35 DŮVĚRNÉ INFORMACE

35.1 S veškerými informacemi, týkajícími se uzavření a plnění smlouvy, a také s veškerými informacemi souvisejícími s investicí, údaji, know-how nebo dokumenty a materiály, které budou v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy libovolnou formou publikovány, včetně mj. psaných nebo tištěných dokumentů, vzorků, modelů, projektů, plánů, prezentací, výpočtů, zpráv, studií proveditelnosti, a údajů o nákladech, bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi („Důvěrné informace“).

35.2 S výhradou ustanovení níže uvedeného bodu 37.3, každá ze stran zachová mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích a tyto informace nebude poskytovat žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Povinnost zachování mlčenlivosti Důvěrných informací trvá také po ukončení platnosti Smlouvy, jíž jsou strany vázány.

35.3 Výše uvedené omezení se nevztahuje na sdělení Důvěrných informací, pokud tyto informace:

35.3.1 jsou veřejně dostupné, přičemž se takovými staly jiným způsobem, než porušením ze Smlouvy vyplývajících závazků nebo závazků přijatých v souvislosti s uzavřením Smlouvy;

35.3.2 byly ve shodě s právními předpisy získány od třetích osob, bez omezení nebo porušení Smlouvy;

35.3.3 musí být sděleny v souvislosti s povinností vyplývající z právních předpisů, zejména zákona – Zákon o veřejných zakázkách nebo na žádost oprávněných orgánů (včetně soudů) podle právních předpisů;

35.3.4 byly na základě písemného oprávnění zveřejňující Strany určeny k použití nebo uveřejnění;

35.3.5 jsou poskytovány poradcům Strany, která je předává, subdodavatelům, pod podmínkou, že tito budou zavázáni zachovat o nich mlčenlivost podle pravidel alespoň stejně restriktivních, jaká jsou upravena ve Smlouvě.

35.4 Při poskytování Důvěrných informací bude zhotovitel postupovat v mezích povinností, jež mu ukládají závazné právní předpisy nebo závazné akty orgánů veřejné správy, působících v rámci platného práva. Zhotovitel musí Důvěrné informace, jimiž disponuje, bez ohledu na formu jejich záznamu zajistit proti přístupu neoprávněných osob, a k tomuto účelu použít odpovídající prostředky a postupy v oblasti ochrany informací, jejichž použití lze oprávněně očekávat od subjektu, který není malým nebo středním podnikem ve smyslu zákona ze dne 2. července 2004 o svobodě podnikání (úplné znění č. 220, pol. 1447/2010 Sb., v platném znění)

 

ShareŠtítky: ,