Úřední překlad do angličtiny

 • 22.11.2018
Úřední překlad angličtiny.

Úřední překlad do angličtiny. Pro informace ohledně úředního překladu, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

 • předání úředních překladů v centru Prahy
 • možnost expresního vyhotovení do 1 dne
 • možnost super expresního vyhotovení v řádu dnů
 • individuální donáška do místa klienta
 • sleva 21 % pro neplátce DPH na překlad
 • rychlý kontakt: 608 666 582

Co překladem získáváte

Překlad je v dnešním globalizovaném světě zásadním nástrojem, který umožňuje efektivní komunikaci napříč různými jazyky a kulturami. V oblasti překladatelství anglického jazyka existuje specifická nika známá jako odborný překlad, který se zaměřuje na překlad odborných textů v různých odvětvích. Tato esej prozkoumá význam profesionálního překladu v různých odvětvích, dovednosti a kvalifikace požadované pro tento specializovaný obor, stejně jako výzvy a úvahy, kterým překladatelé čelí při překládání odborných textů.

Jen profesionální práce

Profesionální překlad hraje klíčovou roli v zajištění přesné komunikace informací v různých jazycích. V odvětvích, jako je právní, lékařský a technický, je přesnost a přesnost nanejvýš důležitá. Například v právních dokumentech může jediný chybný překlad vést k vážným právním následkům. Podobně v oblasti lékařství může mít nesprávný překlad pokynů k dávkování nebo lékařské terminologie škodlivé účinky na bezpečnost pacientů. K zaručení přesnosti a spolehlivosti přeložených textů jsou proto nezbytní profesionální překladatelé se zkušenostmi v těchto odvětvích. Překlady navíc umožňují podnikům oslovit širší publikum a expandovat po celém světě.

Překlady pro práci a obchod

V dnešním propojeném světě se společnosti stále více snaží proniknout na mezinárodní trhy. Díky překladům odborných textů, jako jsou marketingové materiály, popisy produktů a uživatelské příručky, mohou podniky efektivně komunikovat s potenciálními zákazníky v různých zemích. To nejen pomáhá při zvyšování prodeje, ale také buduje důvěru a důvěryhodnost mezi cílovým publikem. Překládání odborných textů navíc zachovává integritu a kvalitu původního obsahu. Odborné texty, jako jsou výzkumné práce, akademické články a technické zprávy, často obsahují složité pojmy a specializovanou terminologii. Profesionální překladatel s odbornými znalostmi v daném oboru zajišťuje, že tyto složité detaily jsou přesně předány v cílovém jazyce. Tím se nejen zachová zamýšlený význam autora, ale také se zvýší celková kvalita přeloženého textu.

Překladtel rozumí

Aby překladatelé vynikali v oblasti profesionálního překladu, musí mít řadu dovedností a kvalifikací. Za prvé, znalost výchozího i cílového jazyka je nezbytná. Překladatelé potřebují mít hluboké porozumění gramatice, slovní zásobě a idiomatickým výrazům v obou jazycích, aby mohli efektivně vyjádřit význam původního textu. To vyžaduje nejen plynulost, ale také vysokou úroveň jazykových znalostí. Za druhé, zásadní je důkladná znalost a porozumění předmětu. Odborné texty se často zabývají odbornými tématy, jako je právo, medicína, finance nebo strojírenství.

Databáze zdrojových pamětí

Aby překladatelé mohli obsah přesně přeložit, musí dobře ovládat terminologii a koncepty specifické pro daný předmět. To vyžaduje neustálé učení a sledování nejnovějšího vývoje v příslušných odvětvích. A konečně je životně důležitá znalost terminologie a žargonu specifického pro dané odvětví. Různá odvětví mají svůj vlastní jedinečný soubor technických termínů a zkratek. Překladatelé se musí dobře orientovat v těchto termínech, aby zajistili přesný překlad. Například v oblasti vývoje softwaru musí být překladatel obeznámen s programovacími jazyky a koncepty softwarového inženýrství, aby mohl přesně překládat technickou dokumentaci. Překlad odborných textů přichází s vlastní řadou výzev a úvah. Jednou z hlavních výzev je řešení kulturních a jazykových nuancí, které mohou ovlivnit přesnost překladu.

Soudní doložka překladu

Autentický text soudní doložky: appointed by the decree of the Chairman of The Regional Court in Praha, the Czech Republic, on 5th June, 1995, file reference No. 2xxx/ xx, I certify that the English translation is accurate, verbatim identical with and corresponding to the relevant… // doložka soudního tlumočníka je nedílnou součástí každého překladu a tvoří jeho intergrální část. Doložka je uvedena nově dle zákona o soudních tlumočnících dvojjazyčně. Dle starých předpisů se zpravidla uváděla jen v cílovém jazyce, tj. to do kterého jazyka byl dokument překládán. Např. překlad rodného listu do angličtiny, tak listina obsahovala: 1. originální listinu nebo její ověřenou kopii, 2. samotný překlad v anglickém jazyce, 3. doložku v anglickém jazyce.

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlad

Úřední překlad je vyhotovován překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlad se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlad vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka angličtiny. Úřední překlad do angličtiny, zpracováváme jako nejrychlejší úřední překlad, v řádu hodin. Ceny některých úředně ověřených překladů, naleznete ZDE. Překlad s úředním razítkem můžeme také zařídit s donáškou do místa klienta. Např. zapracované změny ve smlouvě a nebo samotný překlad smlouvy, může klient převzít ve své právní kanceláři. Toto platí pro ruštinu, němčinu, angličtinu, italštinu a další jazyky v nabídce.

DALŠÍ OVĚŘENÉ PŘEKLADY ANGLIČTINY

 • překlad dodatků ke smlouvám
 • překlad korespondencí
 • překlad rozhodnutí anglických a českých soudů
 • překlad lékařských zpráv  posudkových lékařů píšících anglicky
 • překlad zápočtových listů
 • překlad z výpisů trestů
 • překlad výpisů z rejstříků
 • překlad řidičských průkazů

Rychlý kontakt na úřední překlad do angličtiny s ověřením ZDE.

Share Button