Certifikovaná překladatelka / fyzioterapie

  • 19.1.2020

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
04/2017 – 09/2017
Fyzioterapeut
Ve VFN jsem pracovala na ambulanci neurologické kliniky se zaměřením na pacienty po úrazech
mozku. Součástí je i denní stacionář pro tyto pacienty, kde mají po čtyři až šest týdnů intenzivní
rehabilitaci.
Barnet General Hospital, Royal Free NHS Foundation Trust London, UK
11/2015 – 04/2017
Therapy Support Worker
Barnet General Hospital je nemocnice zajišťující akutní péči v oblasti severního Londýna. Pracovala
jsem zde jako odborný asistent fyzioterapeutů a ergoterapeutů v týmu pro pooperační a respirační
oddělení a oddělení ARO. Mezi mé povinnosti patřilo
• mobilita pacientů vyšetřených fyzioterapeutem – nácvik chůze, reedukace rovnováhy,
cvičení na lůžku pro zvýšení svalové síly
• vyšetření pacientů s potenciálním rizikem pádu
• asistence fyzioterapeutům při terapii komplexních pacientů, vyžadujících asistenci více než
jednoho terapeuta
• dechová cvičení
• odebírání anamnézy pro účely ergoterapie

Share Button