Co je CLP

  • 12.11.2020

Tento dokument popisuje legislativní úpravu v oblasti nebezpečných chemických látek v rozsahu legislativy Evropského Společenství a národní legislativy. Hlavní dokumenty jsou tedy Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů. K uvedeným nařízením je implementován především národní zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem nařízení CLP je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek nebo směsí. Za tímto účelem je vytvořen jednotný systém klasifikace látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí.

CLP neboli nařízení CLP je evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS).

Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí a způsobu, jak o nich ostatní informovat. Průmyslové společnosti mají za úkol stanovit nebezpečí látek a směsí dříve, než jsou uvedeny na trh, a klasifikovat je v souladu s rozpoznanými druhy nebezpečnosti. Jestliže je látka nebo směs nebezpečná, musí být označena tak, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejích účincích dříve, než ji začnou používat. Upozorňujeme, že „směs“ znamená totéž jako pojem „přípravek“, který byl dosud užíván.

Pro průmyslové podniky existuje určitý harmonogram klasifikace a označování jejich látek a směsí v souladu s pravidly nařízení CLP. Průmyslové podniky také musí nebezpečné látky a směsi oznámit do centrálního seznamu.

Evropská agentura pro chemické látky ECHA se sídlem v Helsinkách (European Chemicals Agency, ECHA), řídí technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH.

Přechod k nařízení CLP
Ne všechna ustanovení nařízení CLP jsou závazná ihned po vstupu nařízení v platnost. V přechodných ustanoveních jsou uvedena tři zásadní data, která ovlivňují klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí:

20. ledna 2009 – vešlo v platnost nařízení CLP
1. prosince 2010 – lhůta pro klasifikaci látek dle nařízení CLP
1.června 2015 – lhůta pro klasifikaci směsí dle nařízení CLP

Share Button