Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS)

  • 12.7.2023

 

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je mezinárodní systém, který byl vyvinut s cílem sjednotit a standardizovat klasifikaci a označování chemikálií po celém světě. Jeho hlavním účelem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň usnadnit obchod se chemickými látkami mezi zeměmi.

Vznik GHS

Globálně harmonizovaný systém byl vyvinut jako reakce na rozmanité systémy klasifikace a označování chemikálií, které existovaly ve světě. Tyto rozdílné přístupy způsobovaly problémy při obchodu se chemikáliemi a ztěžovaly porozumění jejich rizikům. Proto byl GHS vytvořen s cílem sjednotit terminologii, kritéria pro klasifikaci a formát označování chemikálií.

Vývoj GHS byl zahájen v roce 1992 pod záštitou Organizace spojených národů (OSN) a v současnosti je GHS uznáván a používán ve velkém počtu zemí po celém světě. Hlavním zdrojem informací o GHS je „Laranční kniha GHS“ (GHS Purple Book), která obsahuje kritéria pro klasifikaci různých typů nebezpečí a pokyny pro správné označování chemikálií.

🔬📦 PharmDr. Novotná, PhD. člen týmu PharmDr. Schwarze – Ekotoxikologické centrum Prahy, specializace: Specialista uvádění nových výrobků na trh, chemie, chemický zákon, PCN (další druhy notifikací), bezpečnostní listy, expoziční scénáře, etikety, ekotoxikologické poradenství. 📄 Novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách: Posilování bezpečnosti a ochrany životního prostředí Změny v právním rámci jsou nezbytné pro udržení bezpečnosti a ochrany životního prostředí v oblasti chemických látek. Novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách přináší významné posílení opatření a kontrol, které mají za cíl minimalizovat rizika spojená s používáním chemických látek a zlepšit sledování jejich dopadu na životní prostředí. Tato novela zavádí přísnější požadavky na registraci a hodnocení chemických látek a směsí v souladu s Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemikálií (GHS). Podniky budou povinny podávat více informací o těchto látkách a jejich vlastnostech, což umožní lepší identifikaci rizik a rychlejší reakci na případné nebezpečí. Zároveň se zavádí nové postupy pro hodnocení ekotoxikologických účinků chemických látek, což je důležité pro ochranu životního prostředí. Další významnou změnou je rozšíření povinností pro výrobce a distributory chemických látek. Budou muset zajistit, aby informace o bezpečném používání těchto látek byly k dispozici pro uživatele. To zahrnuje i aktualizované etikety na produktech a bezpečnostní listy.
Tato novela také klade důraz na spolupráci s evropskými a mezinárodními institucemi, aby bylo možné efektivněji reagovat na globální hrozby spojené s chemickými látkami. Česká republika se tak aktivně podílí na mezinárodních snahách o ochranu životního prostředí a zdraví občanů. Celkově lze konstatovat, že novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách přináší významné změny, které posilují bezpečnost a ochranu životního prostředí v oblasti chemie. Jejím cílem je minimalizovat rizika spojená s používáním chemických látek a zlepšit kvalitu životního prostředí pro současné i budoucí generace.
Pro více informací a konzultace kontaktujte nás na telefonním čísle: 608 666 582. 🌍🌿💼

Cíle GHS

Hlavními cíli Globálně harmonizovaného systému jsou:

  • Sjednotit klasifikaci chemikálií a poskytnout jednotný přístup k jejich označování a informování o rizicích.
  • Zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí tím, že budou jasně a srozumitelně identifikována nebezpečí spojená s chemikáliemi.
  • Usnadnit mezinárodní obchod se chemickými látkami tím, že budou harmonizovány požadavky na jejich klasifikaci a označování.
  • Poskytnout správné informace o bezpečném zacházení s chemikáliemi pro pracovníky, spotřebitele a profesionály z oblasti ochrany životního prostředí.

Prvky GHS

Globálně harmonizovaný systém obsahuje několik klíčových prvků:

  • Klasifikace: GHS poskytuje jednotná kritéria pro klasifikaci chemikálií podle různých typů nebezpečí, jako jsou toxikologická, fyzikální a environmentální rizika.
  • Označování: Chemikálie jsou označovány pomocí standardizovaných symbolů, piktogramů, varovných nápisů a bezpečnostních frází, které jasně informují o nebezpečích spojených s danou látkou nebo směsí.
  • Bezpečnostní listy: GHS stanovuje formát a obsah bezpečnostních listů, které poskytují podrobné informace o bezpečném zacházení s chemikáliemi, jejich fyzikálních vlastnostech, toxicitě a opatřeních při nouzových situacích.

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií je významným krokem směrem k bezpečnému používání, skladování a obchodu se chemikáliemi po celém světě. Díky sjednocené terminologii a jasným informacím o rizicích přispívá k ochraně životního prostředí, zdraví pracovníků a bezpečnosti spotřebitelů. GHS usnadňuje globální komunikaci o chemických látkách a přispívá k celosvětové harmonizaci přístupů k jejich regulaci.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,