Lokalizace bezpečnostních listů

 • 10.5.2021
Bezpečnostní list dle platné legislativy.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • nařízení CLP 1272/2008/EC
 • nařízení REACH 1907/2006/EC
 • nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • etikety
 • notifikace

Poslední poptávka na lokalizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přišla na lokalizaci listu do italštiny. O týden později pak do angličtiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – SYNHYDRID Vydání: 14) pak podklady určené v českém jazyce a ve druhé situaci byly podklady anglicky.

Lokalizace bezpečnostních listů: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt.

LOKALIZACE POKYNŮ V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH – ČEŠTINA

 • Další pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení:
 • P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P231 + P232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
 • P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P260 Nevdechujte páry.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

LOKALIZACE UPOZORNĚNÍ V NÁRODNÍCH VARIANTÁCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Poptávkové podklady pro lokalizaci nového bezpečnostního listu do švédštiny: Important: Due to variables in customer’s processes, Standridge Color Corporation can not e liable for end use products. While Standridge Color strives to provide quality products, our customers must be aware of the possibility that some colorants may have problems in final applications. It will be the customer’s responsibility to subject end use products to practical tests to assure quality in each application. Some pigments used may have a tendency to migrate, and should be subjected to migration tests to demonstrate non-migration of the colorant from the finished product. Migration is only one example of how application might change the product.

CENY LOKALIZACÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Italština, švédština – první list 4500 Kč. Další list nebo série listů již od 2800 Kč + DPH. Lokalizace bezpečnostních listů provádíme do všech EU jazyků. Podklady v angličtině nebo v češtině jsou co do jazyka dostatečné – jsou-li dotazy ke směsi, tak je jistě vysíláme k zákazníkovi nebo k dodavateli. Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Zákazníkům sdělujeme, že bezpečnostní list nepřekládáme, ale lokalizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů.

Žádáte-li lokalizaci bezpečnostního listu, kontaktujte prosím legislativního specialistu EU listů ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,