Oddíl 11 bezpečnostního listu

 • 20.3.2023

Obsahuje mimo jiné, také tyto informace:

 • Žíravost / dráždivost pro kůži
 • Dráždí kůži.
 • Vážné poškození očí / podráždění očí
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 • Mutagenita v zárodečných buňkách
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 • Karcinogenita
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 • Toxicita pro reprodukci
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 • Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 • Nebezpečnost při vdechnutí
 • Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Součástí oddílu je i tabulka akutní toxicity. Tvorbu, podobu, i povinnosti – kdy a jak pořizovat bezpečnostní list, upravuje tzv. chemický zákon. Oddíl 11 z bezpečnostního listu – aktuální verze pro rok 2023 – viz obrázek níže.  Žádáte-li u nás revizi či vypracování nového bezpečnostního listu – kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,