Specializovaný tým pro překlad etiket k výrobkům z chemického průmyslu

  • 2.1.2021
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Expresní telefon +420 608 666 582.

Překlady etiket – formáty: Formát etiket navrhuje legislativní specialista uvádění výrobků na trh. Jedná v souladu se zákonem a dává doporučení pro formát (velikost / formát etiket). Překlady etiket – jazykový obsah (ale také technicko administrativní obsah co do obsahu etikety a navržených zákonných frází – technický překlad): Návrhy zákonných frází pro etikety. Obor sám pro sebe a obor, který my dělíme do dvou kategorií, resp. do dvou obsahů mající prostor i v jednom a téže poli textové etikety daného výrobku. Jazyky pro překlad etiket z chemické výroby a distribuce: angličtina, němčina, čeština, slovenština, a další EU jazyky. Mimo EU jazyky neprovádíme legislativní překlad bezpečnostního listu, ale pouze překlad bez zákonné garance obsahu. Řešíme komplikovanější situace s podklady a jejich dostatečností / nedostatečností. Odpovídáme na otázky ohledně nutnosti aktualizace bezpečnostních listů.

Překlady etiket k výrobkům z chemického průmyslu

  • Vypracování jazykové verze MSDS.
  • Notifikace čisticího prostředku a nebezpečné směsi na MZ ČR.
  • Vypracování obsahové části etikety a dodání doporučení pro grafické rozvržení etikety nebezpečné směsi nebo čistícího prostředku.

Příklad: překlad etiket

enzymaticky čisticí prostředek pro odstraňování pevných a kapaných uhlovodíků
Obsahuje: D-limonen; dodecylbenzensulfonová kyselina, sloučenina s isopropylaminem (1:1); ethoxylované alkoholy C9-11 (viz technicko-administrativní obsah co do obsahu etikety a navržených zákonných frází pro etiketu (jako návazný oddíl na registrace REACH, tvorbu BL a případně překlad technických zpráv) – technický překlad).

Nejčastěji naši zákazníci definují svoji poptávku jako: expresní překlad do německého jazyka, technické překlad z/do němčiny, překlad z/do švédštiny, překlad manuálů a technických příruček k malým i velkým zařízením – montážní manuály (ale také a především uživatelské, je-li takový požadavek), překlad z, do italštiny, překlad z a do angličtinytechnické překlad, překlad slovenštiny+slovinštiny (a případně některých dalších vybraných balkánských jazyků, jakými chorvatština či rumunština), překlad do ruštiny, překlad z/do ruštiny, překlad z ruštiny, překlad do anglického jazyka, překlad manuálu, překlad manuálu z ruštiny.

Překlady z oblasti bezpečnosti: chemie

NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsah podle, Nařízení 648/2004/ES o detergentech: alifatické uhlovodíky:    ≥ 30 %, amfoterní povrchově aktivní látky:  5 – < 15 %, neiontové povrchově aktivní látky:  < 5 %, enzymy, Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.
OBJEM: XXX l, Distributor:

Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu (vypracování etiket k výrobkům / dodání bezpečnostních listů a souvislých etiket / dodání listů, etiket a zajištění registrací do systému CHLaP / množstevní slevy při objednání vypracování MSDS, Etiket a Registrací / sleva 20 % nad deset kusů BL, dalších 10 % sleva na etikety při objednání Etiket). T: +420…

Informace ohledně oboru: překlad etiket k výrobkům z chemického průmyslu – poptávejte ZDE.

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,