Specializovaný tým pro překlad etiket k výrobkům z chemického průmyslu

  • 2.1.2021
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Expresní telefon +420 608 666 582.

Překlady etiket – formáty: Formát etiket navrhuje legislativní specialista uvádění výrobků na trh. Jedná v souladu se zákonem a dává doporučení pro formát (velikost / formát etiket). Překlady etiket – jazykový obsah (ale také technicko administrativní obsah co do obsahu etikety a navržených zákonných frází – technický překlad): Návrhy zákonných frází pro etikety. Obor sám pro sebe a obor, který my dělíme do dvou kategorií, resp. do dvou obsahů mající prostor i v jednom a téže poli textové etikety daného výrobku. Jazyky pro překlad etiket z chemické výroby a distribuce: angličtina, němčina, čeština, slovenština, a další EU jazyky. Mimo EU jazyky neprovádíme legislativní překlad bezpečnostního listu, ale pouze překlad bez zákonné garance obsahu. Řešíme komplikovanější situace s podklady a jejich dostatečností / nedostatečností. Odpovídáme na otázky ohledně nutnosti aktualizace bezpečnostních listů.

Překlady etiket k výrobkům z chemického průmyslu

  • Vypracování jazykové verze MSDS.
  • Notifikace čisticího prostředku a nebezpečné směsi na MZ ČR.
  • Vypracování obsahové části etikety a dodání doporučení pro grafické rozvržení etikety nebezpečné směsi nebo čistícího prostředku.

Příklad: překlad etiket

enzymaticky čisticí prostředek pro odstraňování pevných a kapaných uhlovodíků
Obsahuje: D-limonen; dodecylbenzensulfonová kyselina, sloučenina s isopropylaminem (1:1); ethoxylované alkoholy C9-11 (viz technicko-administrativní obsah co do obsahu etikety a navržených zákonných frází pro etiketu (jako návazný oddíl na registrace REACH, tvorbu BL a případně překlad technických zpráv) – technický překlad).

Nejčastěji naši zákazníci definují svoji poptávku jako: expresní překlad do německého jazyka, technické překlad z/do němčiny, překlad z/do švédštiny, překlad manuálů a technických příruček k malým i velkým zařízením – montážní manuály (ale také a především uživatelské, je-li takový požadavek), překlad z, do italštiny, překlad z a do angličtinytechnické překlad, překlad slovenštiny+slovinštiny (a případně některých dalších vybraných balkánských jazyků, jakými chorvatština či rumunština), překlad do ruštiny, překlad z/do ruštiny, překlad z ruštiny, překlad do anglického jazyka, překlad manuálu, překlad manuálu z ruštiny.

Překlady z oblasti bezpečnosti: chemie

NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsah podle, Nařízení 648/2004/ES o detergentech: alifatické uhlovodíky:    ≥ 30 %, amfoterní povrchově aktivní látky:  5 – < 15 %, neiontové povrchově aktivní látky:  < 5 %, enzymy, Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.
OBJEM: XXX l, Distributor:

Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu (vypracování etiket k výrobkům / dodání bezpečnostních listů a souvislých etiket / dodání listů, etiket a zajištění registrací do systému CHLaP / množstevní slevy při objednání vypracování MSDS, Etiket a Registrací / sleva 20 % nad deset kusů BL, dalších 10 % sleva na etikety při objednání Etiket). T: +420…

Informace ohledně oboru: překlad etiket k výrobkům z chemického průmyslu – poptávejte ZDE.

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Specializovaný tým pro překlad etiket k výrobkům z chemického průmyslu