Chemický zákon a příprava listu

  • 12.1.2023
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka: CHEMICKÝ ZÁKON: Odborně způsobilé zpracování Bezpečnostních listů pro chemické látky a / nebo přípravky a / nebo směsi – zkráceně nazváno, jako (BL). To vše zpracováno ve smyslu platných Nařízení ES REACH (1907/2006 ES) a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavcích na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (jinak také oborově pojímáno, jako chemický zákon). Příprava anglických a německých verzí Bezpečnostních listů (Material Safety Data Sheet) pro české a slovenské výrobce (tedy příprava slovenských a českých verzí bezpečnostních listů z anglických a německých dodaných podkladů – výrobcem nebo dovozcem).

Klasifikace nebezpečnosti

Nadále služba Klasifikace nebezpečenstva a rizik chemických látek a přípravků. Příprava etiket a označení pro obaly chemických výrobků podle požadavků platné legislativy. Registrační dokumentace pro biocídní přípravky a příprava etiket společně s bezpečnostním listem anebo extra / příbalové informace.

Příprava bezpečnostních listů

Příprava bezpečnostních listů z cizojazyčných podkladů jakými např. anglické nebo německé části nebo celé BL: Překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny. Bezpečnost v chemii – angličtina: překlad. Bezpečnostní list – a angličtina: Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na anglický, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v angličtině. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Překlad / příprava bezpečnostního listu z angličtiny

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout údaje k zacházení s nimi svým zákazníkům – odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny patří mezi nejčastější. Nejčastějšími poptávajícími po lokalizaci bezpečnostních listů, jsou u nás čeští a slovenští dovozci a výrobci. České a slovenské Bl tvoří až 70 % poptávky po našich službách. Ostatní časté lokalizace se provádějí do angličtiny a němčiny – asi 20 % a zbytek pak připadá na další jazyky: maďarština, francouzština, polština, rumunština, italština.

Osoba způsobilá

PŘEKLAD / PŘÍPRAVA BL A KONTRA-PRODUKTIVITA V PŘEKLADECH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ: Je nezbytností dodržovat stanovené náležitosti při oboustranných překladech, jak ze tak do cizího jazyka, tedy angličtiny, které, s přihlédnutím k povaze látek, jsou mimořádně důležité a nelze v nich chybovat. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci Osoby způsobilé k přípravě BL nebo také legislativního specialisty uvádění nových výrobků na trh – prostý překlad pozbývá v takovém případě smysl a je kontraproduktivní (tj. jeho cena za překlad je vyšší, překlad není právně způsobilý a může dovozci při případné kontrole ze strany životního prostředí nebo ČOI přivodit jen problémy. Oproti tomu, nelegislativní překlad z chemie (tj. laboratoř, organika, biochemie apod.) tam lze využít služeb překladatele znalého, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné.

Chemický zákon + bezpečnostní list

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,